Общи условия | Print |

Общи условия и организирано пътуване

1. Записване за пътуване.

1.1. Записването е възможно по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасянето на депозит.

2. Визи.

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроперзторът ще съдейства на Потребителя, като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др7. По искане на Потребителя, Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответните консулски служби. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от съответното Консулство документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя

2.2. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Консулство н не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Консулството, платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат, както и 20 лв. технически разходи, при условие, че няма друго изискване, напр. предварително платена първа нощувка. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл.28(5) от ЗТ

3. Цени и плащане.

3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на
Туроператора.

3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписване на този договор, ако не е упоменат друг срок.3.3. Окончателно плащане 10 календарни дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго

3.4. Цените са калкулирани при курс "купува" евро/лев на БНБ

3.5. Увеличение на цената е възможно: при покачване цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписване на договора не по-късно от 20 дни преди датата на пътуване съгласно чл.88, ал.2 от ЗТ.

4. Права и задължения на страните.

4.1. Туроператорът се задължава:

4.1.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя

4.1.2. Да осигури задължителна застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/.

4.1.3. По искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.

4.2                           

ТА „ Адлер Холидейз”  има сключен застрахователен договор № 13160171800000002 по чл.97, Ал.1 от ЗТ със Застрахователно Дружество  АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ООД-  гр.София, бул.” Княз Дондуков"” №59

4.3. Потребителят се задължава:

4.3.1. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.

4.3.2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години, и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител). Оригиналът на нотариалната декларация се предоставя в офиса на Туроператора или Турагента не по-късно от 5 работни дни преди отпътуването. В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно попълнена декларация, Потребителят не е допуснат да премине границите на България, Туроператорът не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Потребителя за непроведеното пътуване

4.3.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги

4.3.4. Да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.

4.3.5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети

4.3.6. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания

4.3.7. При непроведено пътуване  Потребителят има право:

4.3.8. В срок до 20 работни дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

5. Отговорност на страните.

5.1. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия брой участници или ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и др./. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и дрУ. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи

5.2. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:

- анулации и прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;

- отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;

- недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването;

5.3. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:

а) Потребителя, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;

б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на
задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от
контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, Туроператорът си запазва право на промени в програмата и на действия според
конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това;
г) случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение, напр. в цяла Европа музеите не работят в понеделник, като Туроператорът не може да избегне този ден от седмицата. Освен това, описанието' и
цените на допълнителните услуги имат информативен характер и Туроператорът не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител.

5.4. Ако Туроператорът направи значителна промяна, посочена в т.3.5., той е длъжен да уведоми - пряко или чрез туристическия агент, потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни  преди началната дата на пътуването Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението отТуроператора. Потребителят декларира, че задължително посочените от него за контакт телефони, факс, електронна поща в Заявката за записване, изготвена от Туроператора' Турагента, са действителни и Туроператорът ще може бързо и неотменно да предаде уведомлението. Потребителят може да:

1. приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената или

2. се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с други от същата или по- висока категория или класа, не се счита за значителна промяна на Договора.

5.5. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:

а) до 30 календарни дни преди датата на пътуването - без неустойки;

б) от 29 до 20 календарни дни преди датата на пътуването - 50% от внесения депозит;

в) от 19 до 10 календарни дни преди датата на пътуването - 100% от внесения депозит;

г) от 9 до 5 календарни дни преди датата на пътуването - 75% от общата цена на
организираното пътуване;

д) под 5 календарни дни преди датата на пътуването - 100% от общата цена на
организираното пътуване.

6. Спорове и рекламации.

6.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред доставчика на услугите и представител/екскурзовод на Туроператора или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламацията става в устна или писмена форма. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъотвествието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъотвествието на услугата с договореното. Потребителят трябва да изиска от отговорно лице съставянето на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице.  Потребителят трябва да представи  в офиса на Туроператора/Турагента съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежен документ /касов бон, фактура/.

6.2. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Туроператора. Забележка: Потребителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизираните власти на съответната страна, а не от Туроператора.

6.3. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.

7. Допълнителни условия за пътувания в страната и чужбина.

7.1. В случаи, че Потребителят заплаща на място хотелски резервации в избрания туристически обект, Туроператорът инкасира такса резервация в размер не по-голям от 50% от първата нощувка.

8. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът

8.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма

8.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.